Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne obejmuje metody badawcze polegające na prostym bezinwazyjnym, nieniszczącym, natychmiastowym zdiagnozowaniu stanu badanego przedmiotu, urządzenia czy obiektu. Badanie termowizyjne jest to jedyna metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości, w których główną rolę odgrywa rozkład temperatur. Termografia znajduje zastosowanie w: budownictwie, energetyce, ciepłownictwie, nauce, medycynie, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych, oraz wszędzie tam gdzie istotną rolę odgrywa rozkład temperatury. Badanie termowizyjne jest metodą nieniszczącą nie wymaga wykonywania miejscowych odkrywek. Pomiar termowizyjny daje możliwość obrazowania całych obiektów a nie tylko jego fragmentów, a więc jest najdokładniejszą i najszybszą metodą badania. Wynikiem badania termowizyjnego jest termogram, który obrazuje rozkład temperatur badanego obiektu. Badania termowizyjne w budownictwie to najlepszy sposób wykrycia miejsc ucieczki ciepła tzw. mostków termicznych, punkt rosy, a także oceny stanu cieplnego obiektu.

Termografia inaczej termowizja (ang. thermovision) to specjalistyczny rodzaj badań, umożliwiający obserwację ciepła emitowanego przez obiekty znajdujące się w polu widzenia kamery, a dokładniej emisję promieniowania podczerwonego. Podczerwona część widma zostaje następnie przetworzone w postać kolorowej mapy obrazującej rozkład temperatur. Każdy obiekt i ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie średniej podczerwieni, czyli promieniowaniu podczerwonym o długości fali od ok. 0,9 do 14 μm. Termografia opiera się na zjawisku fizycznym polegającym na emitowaniu fal elektromagnetycznych przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Intensywność promieniowania podczerwonego proporcjonalna jest do temperatury ciała. Zasada działania kamer termowizyjnych opiera się na prawie Stefana-Boltzmanna.

Badanie oferowane przez naszą firmę obejmuje:

 • badanie termowizyjne w budownictwie.
 • pomiary termowizyjne w ciepłownictwie.
 • przeglądy termowizyjne w energetyce.
 • badania termowizyjne w przemyśle.
 • przeglądy rozdzielni, silników elektrycznych i transformatorów.
 • badanie termowizyjne dla potrzeb audyt ubezpieczeniowego.
 • pomiar przegród i ścian, określanie: punktu rosy, alarmu izolacji.
 • badania termowizyjne w celu lokalizacji i identyfikacji mostków termicznych.
 • lokalizacja uszkodzeń, wycieków z ogrzewania podłogowego.
 • kontrola taśmociągów i linii produkcyjnych.
 • pomiar termowizyjny rurociągów przesyłowych C.O.
 • pomiary termowizyjne przed i po wykonawcze.
 • badania termowizyjne nieruchomości przed zakupem.
 • lokalizację nieszczelności rur z ciepłą wodą, wycieków.
 • badania termowizyjne w celu weryfikacji wykonania prac ociepleniowych.